Nová kniha z dějin československé reklamy: Reklub 1927-1949 od Dušana Pavlů

Přinášíme recenzi na knihu z nakladatelství Professional Publishing. Kniha profesora Pavlů nese název Reklub 1927-1949, Kapitoly z dějin československé reklamy.

Při studiu původní české odborné literatury, ale hlavně v případě popularizačních statí, může mít někdy čtenář pocit, že řada popisovaných marketingových komunikačních praktik je zcela původní, nová, že teprve díky otevření možností směrem na západ se koncem 20. století i v marketingové komunikaci objevily komunikační postupy, o který jsme do této doby neměli ani tušení.

Ale jak dokládá nová odborná publikace nakladatelství Professional Publishing – Reklub 1927–1949 / Kapitoly z dějin československé reklamy – nihil novi sub sole. Její autor, prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. z Fakulty masmediální komunikace UCM v Trnavě, přesvědčivě ve své vědecké monografii mapující vývoj československé reklamy v určité dějinné etapě vývoje naší společnosti, dokládá s využitím archivních materiálů, dobových časopiseckých a knižních zdrojů i vzpomínek pamětníků, že celá řada strategií, postupů, technik reklamní práce byla známa a využívána již v první polovině století dvacátého: např. inzerce, filmová reklama, direkt marketing, světelná reklama, plakáty, eventy, předvádění a ochutnávky, komplexní reklamní akce, výzkumy trhu atd.

Tato publikace dosavadní historickou mezeru zaplňuje uceleným a kvalifikovaným pohledem na unikátní a vůdčí roli Reklubu / Reklamního klubu československého, v meziválečné a krátce poválečné reklamní historii. V devíti kapitolách se zabývá podmínkami institucionalizace reklamy jako nejvýraznějšího projevu toho, co dnes nazýváme souhrnným pojmenováním marketingová komunikace.

Na jeho publikaci je velice cenné, že nezkoumá pouze podmínky vzniku a vývoje nejstaršího profesního reklamního spolku na území ČR, ale že tento projev vzmáhajícího se reklamního průmyslu zařazuje do patřičných souvislostí masmediálních, ekonomických, kulturních, legislativních, výzkumných a dalších.

Uvádí počátky konstituování reklamy jako specifického souboru manažerských a kreativních dovedností na příkladu knižních publikací prvních reklamních teoretiků a praktiků, Zdenko Šindlera – 1906, Vojty Holmana – 1909, přibližuje snahy o založení celostátního zájmového spolku na půdě Masarykovy akademie práce, která byla korunována úspěchem v listopadu 1927 – vznikem Reklamního klubu československého – REKLUBU.

Kniha se věnuje řadě témat, která dosud byla v naší odborné literatuře často jen heslovitě a obvykle nepřesně traktována – např. odborné terminologii (pojmy reklama, nábor, propagace, propaganda), sleduje zaměření a tématiku prvních odborných publikací v meziválečném období, které se věnují např. výzkumu trhu (1927), konstituování vlastní teorie reklamy na základě amerických zkušeností, apod. Upozorňuje na snahy Reklubu zavést objektivní databázi údajů o skutečných nákladech nejrozšířenějšího nosiče reklamních komunikátů – periodického tisku – po vzoru amerického Audit Bureau of Circulation.

Zaznamenává postupné budování vědomí širších kulturně politických a ekonomických funkcí reklamy v reklamních kruzích, rekonstruuje podmínky vzniku moderních reklamních agentur v našem prostředí, zabývá se názory na výzkumy efektivnosti reklamy. Analyzuje snahy o vytvoření metodiky efektivní tvorby a realizace reklamní komunikační strategie v podobě komplexní reklamní akce, atd. V deváté kapitole se věnuje vzniku a existenci Slovenského reklamního klubu, který působil v Bratislavě v letech 1946 /1949.

Soudíme, že se autorovi podařilo vytvořit základní zdroj informací o vývoji československé reklamy v první polovině dvacátého století, a že úspěšně zmapoval vývoj české a částečně i slovenské reklamy v této historické etapě.


PAVLŮ, D.: Reklub 1927–1949. Kapitoly z dějin československé reklamy Praha : Professional Publishing, 2017. ISBN 978–80–88260–00–4, stran 286Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT