Mezinárodní konference IPoCC 2014

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice pořádala ve dnech 18.–19. září 2014 další ročník mezinárodní konference zabývající se problematikou poštovních služeb a e komunikací IPoCC 2014 (International Postal and e Communications Conference). Konference se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a děkana Dopravní fakulty, doc. Ing. Iva Drahotského, Ph.D. Konference IPoCC je Katedrou dopravního managementu, marketingu a logistiky Dopravní fakulty pořádána v dvouletém cyklu a je alternací mezinárodní konference POSTPOINT pořádané Žilinskou univerzitou v Žilině, která byla též partnerem této konference.

Cílem konference IPoCC 2014, jejíž motto znělo „Poštovní hodnotový řetězec v elektronické době“, bylo seznámit odbornou veřejnost s novými trendy vědeckých poznatků zejména v oblasti poštovních služeb a možnostmi jejich aplikace v praxi.

Ústředním tématem tohoto ročníku konference vzhledem k aktuálnosti dané problematiky byla situace na poštovním trhu po dokončení liberalizačního procesu poštovního sektoru a podmínky úspěšného a efektivního fungování zcela otevřeného poštovního trhu, včetně zajištění univerzální poštovní služby. Druhým nosným tématem konference byla problematika logistiky v e-commerce, která byla na konferenci řešena formou diskuse u kulatého stolu. Tradičním tématem řešeným na konferenci IpoCC pak také byla problematika automatické identifikace se zaměřením na oblast logistiky, resp. poštovních služeb a problematika technologické optimalizace distribučních sítí.

Konference se zúčastnilo cca 100 hostů reprezentujících národní poštovní operátory (Česká pošta, Slovenská pošta, Polská pošta, Srbská pošta atd.), alternativní operátory poskytující poštovní a expresní služby (Česká distribuční, Mediaservis, UPS apod.), firmy participující na zabezpečení logistických činností pro e-commerce a předmětně příslušné subjekty a instituce (e-shopy, poštovní, expresní a kurýrní operátoři, provozovatelé alternativních distribučních sítí apod.) a dále státní správu v oblasti poštovních služeb (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Český telekomunikační úřad, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Poštový regulační úrad SR apod.) a v neposlední řadě výzkumné ústavy a tuzemské a zahraniční univerzity a vysoké školy.

Konferenci IPoCC 2014 zahájil doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Poté následovala vystoupení významných odborníků na téma liberalizace a regulace poštovního trhu. Za všechny v této sekci je možné zmínit například pana Christiana Jaaga, partnera poradenské společnosti Swiss Economics, který vystoupil s příspěvkem na téma „Legislativní vývoj sektoru poštovních služeb ve Švýcarsku“, paní Ing. Hanu Hankiewiczovou, ředitelku odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, která zhodnotila fungování plně liberalizovaného poštovního trhu ČR z pohledu regulátora, či Ing. Jiřího Řeholu, ředitele odboru poštovních služeb a služeb informační společnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, který se zabýval aktivitami Evropské komise pro budování důvěry v doručovací služby a podporu elektronického prodeje.

Kromě výše uvedených řečníků vystoupili v této sekci zástupci české a slovenské pošty či zástupce alternativního poštovního operátora a přednesli své zkušenosti s fungováním plně liberalizovaného poštovního trhu ze své perspektivy. Bouřlivá diskuse se strhla zejména po vystoupení pana Martina Dzúra, jednatele společnosti Mediaservis, ve spojitosti se stávajícím způsobem financování univerzální poštovní služby v ČR.

Jak již bylo zmíněno výše, druhým nosným tématem letošního ročníku konference IPoCC byla problematika logistiky v e-commerce. Toto téma bylo v rámci konference inovativně řešeno formou diskuse u kulatého stolu, které se konkrétně účastnili Vít Bukvic z České pošty, Pavel Adamovský z UPS, Robert Boček z INTIME SPEDICE, Petr Hulec z Expert ČR, Jaroslav Kempf z Vivantisu, Simona Kijonková ze Zásilkovny a Libor Švadlenka z DFJP UPa, který diskusi a celou konferenci moderoval. V rámci diskuse byly rozebrány aktuální trendy v této oblasti, například problematika same day doručování, rozvoj sítě balíkomatů, oblíbenost osobních vyzvednutí zboží na odběrných místech, ale také trendy, o kterých s největší pravděpodobností ještě uslyšíme v budoucnu, jako je využití dronů – automatických bezpilotních letounů pro doručování rozměrově a hmotnostně vhodných poštovních zásilek, systém doručování zásilek v „poslední míli“ registrovanými privátními zákazníky (např. iniciativa firmy DHL MyWays) apod.

Druhý den konference zahájil pan Pierre Pilorge ze společnosti E&Y, který ve svém příspěvku analyzoval jednotlivé modely, v rámci kterým mohou poštovní operátoři poskytovat bankovní služby, což je v ČR velmi aktuální téma.

Následovala tradiční technicko-technologická část konference, v rámci které vystoupili pravidelným účastníkům konference známé tváře, například prof. Ing. Juraj Vaculík, Ph.D., z Žilinské univerzity, ale i tváře nové, jako Piotr Wołowicz z Polské pošty, který ve svém příspěvku hodnotil systém měření kvality s využitím metod automatické identifikace.

Tento stručný výčet prezentujících není samozřejmě konečný, kompletní program jednání včetně samotných prezentací jednotlivých řečníků je k dispozici na < http://ipocc.upce.cz/program_cz.php>.

Oficiální část programu konference byla doplněna neoficiálním společenským večerem, v jehož rámci měli účastníci konference příležitost osobně diskutovat nastíněná témata konference.

Závěrem lze konstatovat, že významným přínosem této konference bylo zejména zprostředkování setkání všech zainteresovaných subjektů a podnětná diskuse k nastavení současných podmínek plně liberalizovaného trhu poštovních služeb ČR.

Konference IPoCC 2014 tak pokračovala ve snaze rozvíjet spolupráci v oblasti pošt a e-komunikací mezi akademickými a výzkumnými pracovišti a podniky z praxe a upevnila povědomí o Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice jako o místu vzdělávání budoucích odborníků sektoru pošt a elektronických komunikací a výzkumu v této oblasti, což je naším dlouhodobým cílem.

Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na setkání v rámci dalších ročníků konference IPoCC.

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. odborný garant konference Dopravní fakulta Jana Pernera6. Listopad 2014

Štítky:  , , ,

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT